SENAT
UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA

Naib Canselor
Prof. Ts. Dr. Sharifudin bin Md Shaarani
Bsc (Hons.) (UKM), Msc (University of Reading), PhD (University of Cambridge)


Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Prof. Dr. Mohd Radhi Ibrahim
Sarjana Muda Usuluddin (Al-Azhar), Sarjana Usuluddin (Malaya),
Ph.D (Edinburgh)

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Prof. Dr. Adnan Mohamed Yusoff

Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Profesor Dato’ Dr. Muhammad Tauffik Mohd Noor

Dekan
Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
Prof. Madya Dr. Mohd Faizal Kasmani
B.Sc (UiTM), MA (University of Sheffield), PhD (Australian National University).

Dekan
Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah
Prof. Madya Dr. Mohd Zohdi Mohd Amin
al-‘Aliya (Al al-Bayt, Jordan), M.A (UKM), Ph.D (UM)

Dekan
Fakulti Syariah dan Undang-Undang
Prof. Madya Dr. Nik Salida Suhaila Nik Saleh
LL.B (Hons.) (UIAM), MCL (UIAM), PhD (Keele)

Dekan
Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Prof. Madya Dr. Zurina Kefeli @ Zulkefli
B. Ec. (UKM), M. Ec. (UKM), PhD (Macquarie)

Dekan
Fakulti Sains dan Teknologi
Prof. Dr. Rosalina Abdul Salam
B.Sc Hons (Leeds Metropolitan), M.Sc (Sheffield), Ph.D (Hull).

Dekan
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Prof. Dato’ Dr. Muhammad Shamsir Mohd Aris
B. Med. Sc (UKM), MD (UKM), M.Med (O&G) (UKM).

Dekan
Fakulti Pengajian Bahasa Utama
Prof. Madya Dr. Zainur Rijal Abd Razak
Dip. (INSANIAH), B.A. Hons (al-Azhar), M.A. (UKM), PhD (Birmingham)

Dekan
Fakulti Pergigian
Dr. Ainuddin Yushar Yusof
BDS (UKM), MDS in Orthodontic (UKM).

Dekan
Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
Prof. Madya Ir. Dr. Khairi Abdul Rahim
Ph.D (Nottingham), MEng (UKM), BEng (Uniten), MIEM, PEng

Dekan
Pusat Pengajian Siswazah
Prof. Dr. Norita Md Norwawi
BSc Comp Sc (UNSW), MSc Com Sc (UKMalaysia), Ph.D (UUM)

Profesor
Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
Prof. Dato’ Dr. Zulkiple Abd Ghani
BAHons in Dakwah, PhD (Edinburgh University)

Profesor
Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
Prof. Dr. Mohd Yahya Mohamed Ariffin
BA Hons (UKM), MA (UKM), Ph.D (UM)

Profesor
Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Prof. Dato’ Dr. Mustafa Mohd Hanefah
DBNS, BAcct Hons (UKM), MAcct (Wollongong), Ph.D (UUM).

Profesor
Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Prof. Dr. Muhammad Ridhwan Ab. Aziz
BBA Hons. (Malaya), MIS (Malaya), PhD (Malaya)

Profesor
Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Prof. Dr. Zurina Shafii
B. Acc UiTM, MSc. (Islamic Finance) Durham University and PhD (Islamic Finance) Durham University

Profesor
Fakulti Syariah dan Undang-Undang
Prof. Dr. Azman Ab Rahman (ANS)
Al-‘aliya (al-azhar), M. Is (UKM), PhD (IIUM)

Profesor
Fakulti Syariah dan Undang-Undang
Prof. Dr. Amir Husin Mohd Nor
BA.Syariah(Malaya), LL.M(London), Ph.D(Edinburgh).

Profesor
Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah
Prof. Dr. Mohd. Fauzi Mohd. Amin
BA (Hons) Hadith (Al-Azhar, Mesir). MA FPI UKM. Ph.D Hadith API UM

Profesor
Fakulti Pengajian Bahasa Utama
Prof. Dr. Rosni Samah
BA (Al-Azhar), MA (Cairo), Ph.D (Cairo)

Profesor
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Prof. Dato’ Dr. Muhammad Tauffik Mohd Noor
BMed Science (UKM) MD (UKM) MMed (Family Medicine) (UKM) DBNS

Profesor
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Prof. Dato’ Dr. Wan Omar Abdullah
JSM, DBNS
DVM (Gold Medalist)(Pakistan),
MSPH (Tulane University, USA),
MPH (UNC-Chapel Hill, USA),
PhD (North Carolina, USA),
Phi Zeta Hons (USA),
FRIPHH (United Kingdom),
FACTM (Australisia),
FRSH (United Kingdom),
PG Cert. ICT (Univ of British Columbia, Canada)

Profesor
Fakulti Sains dan Teknologi
Prof. Ts. Dr. Mohd Ikmar Nizam Hj. Mohamad Isa
P.Tech (Material Technology)
B.Sc.Hons. Computational Physics & Electronics (Malaya), Ph.D. Advanced Materials (Malaya)

Profesor
Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
Prof. Ir. Dr. Hafizal Mohamad
B.Eng (Southampton), PhD (Southampton)

Pengarah
Pusat Tamhidi
Prof. Madya ChM Dr. Juliana Jumal
BScHons (UKMalaysia), DipEd (UTM), MSc, PhD (UKMalaysia)

Pengarah
Pusat Pengajian Teras
Prof. Madya Dr. Abdul Manan Ismail
BA(Hons) Syariah (Yarmouk), M.Is (Syariah) (UKM), Ph.D (IIUM), Peguam Syarie Negeri Sembilan.

Pengarah
Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah
Dr. Dina Imam Supaat
LL.B (Hons) UKM, LL.M (UKM),Ph.D (Birmingham)

Pengarah
Institut Sains Islam

Prof. Madya Dr. Mahazan Abdul Mutalib @ Taib
B.A DIM(USIM), Master in Organisational Leadership (Monash) Ph.D (UUM)

Pengarah
Kompleks Islam Tuanku Muhriz
Dr. Asharaf Mohd Ramli
S.M. Pengajian Islam (Syariah) (Kepujian) (UKM). Msc (Loughborough University), PhD (IIUM)

Pengarah
Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi
Prof. Ts. Dr. Sharifudin bin Md Shaarani
Bsc (Hons.) (UKM), Msc (University of Reading), PhD (University of Cambridge)

Pengarah
Pusat Libatsama Masyarakat dan Jaringan Industri
Prof. Madya Dr. Mahazan Abdul Mutalib @ Taib
B.A DIM(USIM), Master in Organisational Leadership (Monash) Ph.D (UUM).

Pengarah
Pusat Kecemerlangan Pengajaran dan Pembelajaran
Prof. Dr. Mohd Fadzillah Abdul Razak
MD(UKM), M.MED(UKM)
Fellowship in Psychopharmacology (Toronto)
Post Grad. Dip (Teaching and Learning) (Unimas).

Pengarah
Pusat Jaminan Kualiti
Prof. Madya Dr. Azwani Sofia Ahmad Khiar
BScHons (Malaya), Phd (Malaya)

Pengarah
Pusat Pemasaran dan Kemasukan Pelajar
Prof. Madya Dr. Nurkhamimi Zainuddin
B.HSc Hons (IIUM), M.HSc (IIUM), Ph.D (IIUM).

Pendaftar
Dato’ Muhammad Haizuan Rozali
DBNS, DPT, KMN, ANS,
SmSa (UKM), Ssa, (UKM).

Bendahari
Pn. Siti Nurbaya Ismail
CA (MIA), B. Acct Hons (UUM)

Ketua Pustakawan
Pn. Nor Azzah Momin
BA (Hons), IIUM; Post Grad. Dip (UiTM); M.Sc (UiTM).

Penasihat Undang-undang
Pn. Yuhani Jamiran
LL.B (Hons) IIUM, LL.B Shariah (Hons) IIUM.

Setiausaha
Ketua Bahagian Pengurusan Akademik

Cik Norlizawaty Tumin
Dip. Syariah (KUIS) BA Hons (Syariah & Kehakiman) (USIM)