Dr Nuradli Ridzwan Shah bin Mohd Dali
Dr Nuradli Ridzwan Shah bin Mohd DaliFakulti Ekonomi dan Muamalat

Dalam belanjawan 2019 yang lepas, kerajaan ingin memberikan peluang kepada rakyat Malaysia khususnya kepada golongan B40 yang ingin membeli rumah pertama dengan kaedah P2P. P2P adalah suatu mekanisme di mana pembeli perlu mengeluarkan 20% daripada harga rumah dan bakinya iaitu 80% akan disumbang oleh pelabur. Pembeli tidak perlu untuk membayar ansuran bulanan dan boleh membuat pembiayaan semula pada akhir 5 tahun berdasarkan harga semasa. Pada waktu ini, rumah akan dinilai pada penilaian semasa dan pelabur boleh mendapat keuntungan atas modal berikutan daripada kenaikan harga rumah.

Walaubagaimanapun, jika harga rumah tidak meningkat dan mengalami penurunan, pembeli perlu menanggung kerugian 20% pertama. Manakala kerugian seterusnya ditanggung oleh pelabur. Menurut penilaian saya, konsep yang diguna pakai adalah berdasarkan konsep musyarakah (perkongsian) yang berasaskan perkongsian untung dan rugi. Ianya dapat membantu golongan yang tidak layak mendapat pembiayaan perbankan atas sebab sebab nisbah hutang (dsr) yang sudah tinggi menyebabkan permohonan mereka ditolak oleh bank komersial. Langkah yang diambil ini, mempunyai beberapa implikasi kepada pembeli, pelabur dan industri hartanah secara amnya.

 

Isu-isu yang dikenal pasti dalam melaksanakan P2P adalahIsu-isu yang dikenal pasti dalam melaksanakan P2P adalah :

a) Harga rumah akan meningkat pada akhir tahun kelima dan ini akan menyebabkan pembeli terpaksa membayar ansuran selepas pembiayaan semula dengan ansuran bulanan yang tinggi. Walaubagaimanapun, jika kenaikan pendapatan adalah lebih tinggi dari kenaikan kos sara hidup, maka kenaikan pendapatan pembeli tersebut boleh menampung ansuran bulanan yang tinggi, jika sebaliknya, pembeli akan mengalami masalah membuat pembiayaan semula dan mungkin perlu melepaskan bahagiannya kepada pelabur.
b) Dari aspek pelabur, ketiadaan aliran tunai sepanjang 5 tahun akan mengurangkan minat pelabur untuk melabur dalam skim ini. Ini adalah kerana risiko yang perlu dihadapi adalah tinggi dan tidak pasti.
c) Cabaran juga ialah unuk menentukan lokasi perumahan yang strategik dan berpotensi tinggi untuk mengalami kenaikan harga. Jika lokasi yang dipilih adalah kurang strategik, maka harga rumah akan mengalami penurunan atau tidak mengalami kenaikan. Persoalannya siapa yang akan memberi khidmat nasihat kepada pembeli dan pelabur.
d) Isu yang seterusnya adalah, siapakah pihak yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan segala kos pemilikan seperti cukai pintu, cukai tanah, kos penyelenggaraan dan sebagainya.

Ini adalah sebahagian daripada isu-isu yang perlu diperhalusi untuk melaksanakan program P2P. Walaubagaimanapun, saya ingin mencadangkan penggunaan konsep musyarakah mutanaqisoh dipertimbangkan di mana pembeli dan pelabur bersama-sama membeli rumah tersebut dan pembeli boleh membeli bahagian pelabur dari masa ke semasa sehinggalah bahagian pelabur menjadi kosong dari 80%. Pada waktu yang sama, pembeli akan membayar sewa tatkala menduduki rumah tersebut dan hasil sewaan akan dibahagikan menurut bahagian pegangan masing-masing diantara pembeli dan pelabur. Sementara itu, kos-kos yang terlibat juga akan dibahagikan menurut bahagian pegangan masing masing.

Dengan kaedah ini, pelabur mendapat aliran tunai pada setiap bulan. Pembeli tidak perlu membayar yang tinggi pada akhir tahun kelima akibat dari pembiayaan semula.

Perbezaan konsep musyarakah mutanaqisoh ini ialah ia memberikan aliran tunai kepada pelabur manakala konsep musyarakah memberikan pulangan keuntungan modal. Justeru itu, kedua-dua kaedah ini boleh diperhalusi dan dilaksanakan. Perlaksanaan P2P ini diharap dapat dijalankan dengan adil dan saksama bagi menjaga kepentingan pihak pembeli dan pelabur.